Eci Desi Cewek Tomboy, suka main, hobi Traveling dan Baca Novel. Saat ini menjadi penulis tetap di Scholtrek.com.

Geguritan Bahasa Jawa

9 min read

Geguritan Bahasa Jawa – Bagi Anda yang suka menulis puisi, biasanya puisi apa yang sering Anda tulis dan buat? Tentang romantis, pendidikan, atau puisi lucu?

Pada dasarnya, puisi-puisi tersebut dapat diterapkan / di implementasikan dengan berbagai macam bahasa. Baik itu bahasa Inggris, Jawa, maupun bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa itu sendiri, puisi dikenal dengan istilah Geguritan.

Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kumpulan contoh puisi atau geguritan bahasa jawa. Namun sebelum itu, apakah Anda sudah tau definisi/ pengertian geguritan? Jika belum berikut ulasannya.

Pengertian Geguritan

Apa itu Geguritan?

Menurut KBBI, kata Geguritan berasal dari kata “gurit” yang memiliki arti syair / sajak. Sedangkan dalam kamus besar Baoesastra dan Kawi Indonesia, kata Geguritan memiliki arti tulisan, kidung, goresan, dan dituliskan.

Sederhananya, pengertian Geguritan adalah sebuah seni sastra puisi yang menggunakan bahasa Jawa, dan biasanya disenandungkan dengan tembang yang merdu.

Geguritan sendiri, sejatinya sudah ada sejak jaman dahulu kala. Pada saat itu, geguritan dibuat oleh para pujangga sebagai bentuk sindiran kepda para kolonial atau raja-raja yang berkuasa pada saat itu.

Geguritan Bahasa Jawa Tema Cinta

Geguritan Bahasa Jawa Tema Cinta

Cinta adalah sesuatu yang didambakan oleh semua orang. Dengan CINTA, hidup akan lebih bewarna dan indah. Berikut ini adalah Geguritan bahasa Jawa tentang cinta, spesial buat Anda semua. Check this out!

*Tresna*

Tresna kuwi sepele,
Tresna kuwi ya kowe karo aku,
Tresnamu kaya surya,
Nanging ya kaya samudra,

Tresnamu bisa nekakake mega,
Nanging saiki tresnamu kaya dahana,
Awit aku mbok tinggalna,

Langit data peteng,
Ora ana candra apa maneh kartika,
Atiku kaya bawana sing lemahe nela-nela,
Maruta, kandhakna yen aku isih tresna.


*Dluwang Njero Laci*

Esemmu kang pungkasan isih tak simpen,
Tansah tak ronce ing telenging ati,
Masio mung dadi pengangen-angen,
Wus telung windu lumaku.

Gawang-gawang wewayangan iku,
Tansah jejogetan ing manik-manik mata,
Iki cerita purwa tumrap aku lan sliramu,
Ing meja pojok mburi ngisor jendela.

Nimas…..
Apa panjenengan pirsa..?
Yen ana dluwang sak lembar keri ing laci,
Meja pojok mburi ngisor jendela,
Kang ora nate kawaos nganti purna.

Meja pojok mburi ngisor jendela,
Nyimpen tulisan kang durung kawaca,
Sak suwek isi lembaran crita,
Ana sak larik ukara kang durung cetha.

Rasa kang tansah ngumbara,
Tekan seprena aku ora ngerti,
Apa kuwi ukara lan rasa tresna.

Dluwang njero laci…
Yo kuwi crita kang kari .. mung dadi memori…


*Tresnaku – Tresnamu*

Rikala kori dakbukak byak,
Kaya sinamber gelap lepat.

Iki tenan apa ngimpi?
Sliramu jumeneng nyunggi katresnan,
Panggah ora owah,
Dinodhog rasa jroning dhadha.

Meh wae aku kantaka.
Angenku daklarak ing pangumbaran,
Telungpuluh loro warsa kepungkur,

Kangmas,
Rasa tentrem rinengkuh ing astamu,
Edhum nyawang sorot netramu,
Aku katrem, aku kasmaran.

Engga wektu jumangkah mlaku,
Tresnaku-tresnamu dadi rangu,
Kelindhes wektu,
Daktantang daktanting ora maelu,
Sansaya adoh lumayu,
Tangeh anggonku bakal ngluru.

Kangmas,
Tresnaku tresnamu ginubel wektu,
Lawase padha paprentahan Orde Baru,
Wis kukut, wis kemput…

Nadyan nora bisa nyawiji,
Nanging tresna aji lan suci, tresna sejati,
Bakal dakrukti nganti tumekeng janji.


*Jodhoku*

Sliramu sing saiki tak tresnani,
Apa ya sliramu…?
Sing arep ngerteni aku salawase,
Apa ya sliramu?
Sing arep njaga aku salawase.

Apa ya sliramu?
Sing arep nuntun aku marang dalan kang becik,
Apa ya sliramu?
Sing arep melu ngrasakake bungah lan rekasaku.

Apa ya sliramu?
Sing sesuk arep dadi kanca uripku,
Dhuh Gusti,
Paringana pitedah kanggo aku,
Apa iya iki jodhoku?


*Tandha Katresnan Ku*

Wiwit kok tulisake tresna iku,
Manuk-manuk kepodang padha geguyonan,
Ing pang-pang godhonge waru,
Ijo enom lelagone langit biru.

Srengenge isuk kang mlethek ing ati sumunar,
Martakake dhina bakal ora kamendungan,
Wiwit kok kandhak’ake tresna iku,
Liwat kali dhak kintirake prau godhong pring.

Amrih bisa lelayaran aneng segaranining atimu,
Apepayon langit ing pucuking alun,
Banjur dak tunggu tekane nggawa warta,
Wiwit kok kidhungake tresna iku.

Apa aku kudu lumaku sadhuwure angin lan segara,
Njupuk kembang srengenge kang mlethek,
Banjur dak slempitake ing kupingmu,
Kareben nambahi brantaning ati.

Sanjerone ati iki, Yayi,
Ana panandhang,kirane mung kowe kang bisa mangerteni,
Liwat getering angin kang sumilir,
Sadawaning laku lan sepi tak ceritakake,
Yen ta… samengko bakal nyawiji.


*Aku Duwekmu Wengi Iki*

Lumakuku kaya ngawang,
Ngawang-ngawang nggayuh lintang,
Mecaki dalan kasusahan,
Apa Sejatine?

Kang ngganjel ing njero manahmu?
Tegese luh kang tumetes ing pipimu
Nglebur nyawiji ing swasana
Kang sejatine durung bisa gawe aku lan sliramu

Mesem bebarengan
Crita marang aku
Senajan ora mesthi bisa mungkasi
Lilakna aku andum donyamu
Kang kebak dening kaendahan

Sing durung kasunyatan
Aku duwekmu wengi iki
Iki ragaku
Iki sukmaku
Aku lila disiksa
Nganti ora ana sisa.


*Kapang*

Menawa rasa matine ati
Mesti jiwa tansah kapang
Umpama ati kapenjara asmara
Apa bisa jiwa ngapusi

Menawa saperangan ati ngantu-antu
Mesti separo liyane ngenteni
Umpamane setengah ati tansah (han)jaga
Bisa ora saperangan liyane nglaleake

Menawa ati tiba sengsara
Mesti jiwa luwih lara
Pujaning atiku..

Apa sing bisa tak tindaake
Aku mung wanita sing kakungkung geni asmara
Wanita sing atine wis kadusta

Apa sing dipengine saliyane pengin cepet ketemu kalawan sing ndusta ati
Sing pada-padane laksana kidung swarga sing ngalun-alun ing karnaku
Sing nggawe kentir kapal jiwaku ing tengahing samudra rasa sing tan winates…

Geguritan Bahasa Jawa Tema Lingkungan

Geguritan Bahasa Jawa Tema Lingkungan

*Lintang Panjer Rahina*

Nalika bumi isih sepi,
Lintang panjer rahina wis tangi,
Menehi Pepadhang sagung dumadi,
Kang wiwit gumregah ngupaya rejeki.

Para among tani wis ndalidir mecaki galengan,
Mbok bakul sinambiwara wus sengkut makarya,
Para ngulama tumungkul mengestu puja,
Para santri wiridan ngaji.

Jago kluruk sesautan,
Melu tasbeh marang pangeran,
Ndonya wis gagat rahina,
Maringi kalodhangan janma ngupadi pangupajiwa.


*Kitir*

Kitir iki,
Isi panantangku marang wengi,
Sing kebacut anggone nguja sepi,
Dolanan swarane asu baung nggeririsi.

Kitir iki,
Wujud pangundhamanaku marang awang-awang,
Sing kebacut brangasan,
Ngrentengi lintang, nguntal rembulan.

Kitir iki,
Srana gugatku marang isen-isening jagad,
Sing pijer royokan brekat,
Tan keguh njaluk ruwat.

Geguritan Bahasa Jawa Tema Agama

Agama adalah sebuah koleksi yang terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan perintah dari suatu kehidupan. Berikut ini adalah contoh geguritan basa jawa tentang Agama:

*Gusti*

Gusti…
Dalem namung tiyang kang lemah,
Kang boten saged mlampah piyambak.

Gusti…
Dalem namung tiyang ingkang gampil gripil
Tansah kegoda kesenengan donya.

Gusti…
Hamung siji panyuwunku,
Tuntun dalem wonten ing margi kang padhang gusti,
Duh Gusti…

Geguritan Bahasa Jawa Budi Pekerti

*Begal*

Begal…
Wong liya nyebut brandhal!
Saben dina ngasah gaman nganggo ungkal,
Kanggo nodhong njero terminal.

Begal…
Pinter golek akal
Sapa wae bakal didadekake tumbal
Begal utege wis mirip kadhal
Yen kecekel dulangen sandhal!

Begal saiki…
Luwih tega nglarani!
Nggawa pitul nembak wong nganti mati!
Nggawe gregetan para pulisi!
Begal dibrantas ana ngendi-endi
Ketemon ngrampas ditembak mati

Begal saiki wis kebangeten
Wus kerep nggawa korban
Donya brana asil rampogan
Haram hukume yen dipangan
Bakal nampa siksaning nraka jahanam.


*Korupsi*

Abang putih kajunjung duwur ing langit pratiwi
Wujud getih lan balung para pejuang
Apa kowe isih eling?
Cucur kringet luh kang wis kebacut dadi tumbal
Tumbal marang buwana kanggo kemerdekaan

Saiki apa?
Kowe ngapusi, kowe korupsi
Cangkemmu amba kebak arta
Raimu gedhek, ora duwe isin
Dijak rembug malah kepara angler
Rakyatmu kuru, kowe lemu
Rakyatmu mlarat, duitmu sak arat-arat

Sing makmur sapa?
Kowe lan kanca-kancamu
Sing tumindak ala marang rakyatmu
Mula, ayo brantas korupsi
Ayo padha gumregah

Mbangun bangsa Indonesia kang sumringah
Bangsa kang apik ing budi lan tutur
Bangsa kang sejahtera lan makmur.

Geguritan Bahasa Jawa Tema Alam

Geguritan Bahasa Jawa Tema Alam

*Merapi*

Merapi…
Saka kadohan katon gagah
Asep putih ndedel ing awiyat
Tilas dalan lahar katon cetha
Kena sunare Hyang Bagaskara

Merapi…
Saumpama kowe bisa crita
Kabeh kadadean ing tanah Jawa
Wiwit jaman Mataram Kuna
Nganti madege Kraton Ngayogyakarta

Merapi…
Sliramu anyekseni kridhaning bangsa
Wiwit nalika ngusir penjajah Walanda
Jaman mardika jaman Soekarno
Nganti jaman Soeharto
Jaman Habibie tumekaning Megawati lan Susilo
Merapi dadi saksi


*Arga Iki*

Mataun-taun
Sira ngrusak geger lan awakku
Makaping-kaping
Landhepe bendho lan pacul

Nyigar lemah subur dadi larik-larik tandur
Pokalmu mblandhong sapenak dhengkul…
Lemah ijo wis malih gundhul
Tirta musna ing mangsa ketiga

Ninggal belik nalika paceklik
Jare wadhuk dadi alesan
Ora bakal ana rampunge
Nadyan donya pisan
Denuntal sakabehe…

Yoh
Entenana
Yen tekan titi mangsa
Arga iki nagih prasetya…


*Sendhang Tirta Panggesangan*

Kinclong, klimpah-klimpah, kumricik ilining toya
Pating sliri tawes, wader pari dalasan anggang-anggang
Sedaya memuji mring Hyang Widhi
Tanpa sih Paduka Gusti
Dados punapa awak mami?

Widodari kayangan sami lelumban
Tumurun madyaning sendhang
Jamas, reresik tan emut ing wanci
Kamanungsan si Tarub
Segering tirta sendhang dadya panjanging yuswa
Saiba bombong kula nyumurupi
Sesami titahing Gusti anjagi lestari

Punapa boten rumaos
Punapa sampun wuta tyasira
Kutu-kutu walang ataga sami sun cawisi
Kantho lelahanan tanpa nyulihi
Ngantos telas tan nyisa kula legawa

Nanging geneya?
Kori kula kasumpet aspal
Beton, ngantos nduwa margi kula
Kados pundi punika Gusti?
Nyingkur kawula, Gusti …

Sok sintena ingkang mireng pisambat kawula
Keparenga paring marga
Satemah boten namung kabuncang muspra
Kepara damel kasangsaran dhumateng manungsa
Kula kapang dados sendhang tirta panggesangan


*Kluwung*

Ora katon garising kikismu
Nadyan wilangane tinemu
Oncating citramu, ambabar banyu
Tuhu agung kersane Gusti
Riris … grimis endah dinulu
Agawe menebing lebu
Mahanani segering banyu

Ora geseh, eseme anuju prana
Tansah gawe brantaning driya
Ora kapiyarsa wuwuse wacana
Rinengga endahing solah bawa
Andelidir ponang kintaka
Binarung kidung asmara

Iba mulya raharja, rasaku
Datan ana kang ngreridu
Rinonce kehing wanodya yu
Andum prasetya tuhu
Woh aren …, asung pepeling
Endahing citramu, boya sumandhing
Ora beda ngendikaning biyung
Sliramu … andha widhodari … ya kluwung


*Endahe Alam*

Yen mandheng alam iki ..
Pikiran susah dadi endah
Anggugah semangat urip kangge jiwa iki
Ati pun dadi sumringah lan bungah

Yen ndeleng uwit ijo royo-royo
Awujud ciptaan sing kuasa
Lan kesucian sinar surya
Kanggo padhange dunya iki

Puji syukur matur nang Gusti Allah
Marang kaendahan isine ing bumi
Sing kudu dijaga lestariane
Tanpa ngilangake kaendahane

Geguritan Bahasa Jawa tentang Sahabat

*Kanggo Kanca*

Biyen, tanganmu genggem tanganku
Biyen, pundakmu enek kanggo aku nangis
Biyen, guyumu nentremke atiku
Nanging saiki….
Tangan, pundak, guyumu ilang saka uripku
Kanca-kancaku kabeh,bayangna
Apa sajatining kahanan sajroning dunya
Yen ora ana welas lan asih
Ora ana uga kekancanan tanpa pamrih
Ing sakjroning manah atiku
Aku ngrasakna kepengin ngamuk wektu iku
Kanca lan kancaku
Elinga rasa atiku iki
Jaganen rasaning welas asih iki


*Layang Iki Kanggo Koe*

Layang iki kanggo sliramu
Layang batin kang ora bakal pernah kok woco
Aku arep ngilang sakwetara
Menawa setahun nanging ora merga wong liya

Merga aku kudu fokus ngadepi perkara
Perkara kang wis suwi dadi kekarepan ati
Kang ijih ora kena diganggu sapa-sapa
Aku arep jaluk ngapura

Menawa ilange awakku marahi sliramu lara
Nanging aku iki wis tuwa
Lan aku durung olih apa-apa saka uripku iki
Aku nyuwun ngapura

Geguritan Bahasa Jawa Tema Guru

*Sertifikasi Guru*

Sertifikasi Guru
Kabeh wong wis padha krungu
Apa maneh ana kalangan guru
Nanging… kanthi sertifikasi guru mau

Apa bocah-bocah banjur mituhu
Ora wani karo Guru
Mugiya kanthi sertifikasi iki
Para siswa tambah bekti

Sinau ana sekolah kang mligi
Mantep, karep sajroning ati
Kanthi sertifikasi guru iki
Para guru ana kang ndaftar haji

Uga akeh kang tuku mersi
Nanging kang utama
Kanthi sertifikasi guru iki

Para siswa tambah prestasi
Lan bekti marang Ibu Pertiwi
Lan marang kang gawe urip pati


*Guruku*

wingi nalika sikil iki
tumapak sandhuwure bumi
durung paja-paja ngerti ha, na, ca, ra, ka
alip, ba’, ta’, apa dene good morning teacher!

lumakuning srengenge wis ganti
panyawangku dadi padhang
terawangan
rasaku sangsaya …
ora bisa dakgambarake
sih tresnamu nabet njanget
sajroning atiku

lamun tanpa panjenengan
bisa apa aku nepaki bumi iki ?
leladimu marang aku
ora timbang karo piwalesku

bu guru, pak guru
jangkahku isih adoh
uripku isih nyamut-nyamut
sethithik setetes bun esuk
iku wis cukup
tinimbang banyu sekendhi
marakake ati mati

lepasen lakuku
lilakna labuh labetmu
dakumbare gagasanku
sedyaku kasembadan
donga pangestumu
nuntun marganing sedyaku

Geguritan Bahasa Jawa Tema Pahlwan

*Kartini*

Kartini …
Sapa kang ora kenal panjenengan
Pahlawan kang mbela kaum wanita
Pahlawan kang berjuwang nentang paugeran walanda

Kartini …
Sanajan tinitah dadi priyayi
Duweni trah bangsawan
Kartini mbela emansipasi wanita
Mbela rakyat jelata

Kartini …
Wulan April iki dadi seksi
Lelabuhanmu kang misuwur tumrap bangsa Indonesia
Habis Gelap Terbitlah Terang
Dadi bukti masa perjuwangan
Kutha Jepara dadi papan panggonan ngukir sejarah wanita

Kartini …
Amarga jasamu
Wanita eropa lan wanita pribumi
Dadi duweni hak kang padha
Duweni hak pikantuk pendidikan


*Pahlawanku*

Pahlawanku
Wutahing ludirmu
Nyiram ibu pertiwi
Nadyan sang ibu
Kudu muwun sedhih

Karajang-rajang manahe
Karujit-rujit rasa pangrasane
Pahlawanku
Mugya Gusti paring nugraha

Semana gedhene bektimu
Jiwa raga, bandha donya
Tanpa sisa
Amung siji pangajabmu
Merdeka


*Ki Hajar Dewantara*

ng adheme hawa Walanda
Sira panggah netepi setya
Nyawiji ing ngilmu
Ngugemi ing laku
Nyerat ing saben-saben wektu
Nalika ati krasa
krungu swara jerite sedulur
Ing lemah Pertiwi
Sira gumregah greget
Bali ing desa mijilmu
Nuswantara
Suwardi suryaningrat
Kondhang kanthi asma Ki Hajar Dewantara
Putra kraton sugih bandha brana
Milih dadi satriya lelana
Manunggal sajroning rakyat jelata
Gugur dadi pahlawan Negara
Minangka Bapak Pendhidhikan Bangsa

Geguritan Bahasa Jawa Tema Pendidikan

*Arti Tekamu*

Ing petenge arah lan langkahku iki
Panjenengan dados srengenge kangge uripku
Menehi sumunar cahya kanggo kabeh pengarepan
Panjenengan madhangi lurung-lurung kang buntu
Liwat sorotan cahya kang metu saka swara lan tuturmu

Ing kelas kang ayem tentrem iki
Aku nangkep artine panguripan
Mung marang panjenengan gegayuhan dipun taruhaken
Lan marang panjenengan pengarep kang luwih becik
Panjenengan Kang nemtokake nasib bangsa Paduka
Boten mokal kagem panjenengan
Mujudake generasi emas bangsa kang gemebyar ing pepeteng

Saben dina panjenengan nindakake kagiyatan mulya iki
rasa sabar uga rasa ikhlas ndampingi saben dina
sakabehe ing donya ora bisa mbales jasamu
yaiku jasamu kang iso nggawe bintang ing pepeteng

kita ora bisa ngganti jasamu karo opo bae
Nanging, kita bakal nggawe panjenengan bangga
Jasamu bakal kita pangeti sajrone uripku
bakal kita pengeti ing sajroning ati
lan ora bakal lebur dening puteran wektu

matur nuwun sanget, guru ingkang kula tresnani
Tanpa panjenengan bakal peteng ……
lan amarga panjenengan urip dadi migunani


*Senajan Ketok Nakal*

Senajan nyekel buku wae ngantuk
Gayane nyekel rokok neng ngarep kanca-kanca
Ben diarani sangar
Metu bengi-bengi jalan-jalan karo pacar
Ben diarani payu

Nanging ana krenteg atine
Pengen banget bisa sukses
Isa oleh ipk kumlot
Isa gage olih kerja sing bener

Kuwi awakmu nang
Kang ora bisa nahan nafsu senenging donya
Nanging aku salah
Awakmu iki
Saiki wis isa nahan nafsu senenging donya
Lan padhanging donya isa katon ing mripatmu

Geguritan Bahasa Jawa Tema Kemanusiaan

*Gotong Royong*

Diten libur wunten ing dusun
Satunggalin pakempalan kang tansah rukun
Ingkang dipun rembag perkawis dusun
Bersih lingkungan program kasusun

Gotong royong maju bareng
Nyingkirake lingkungan pepeteng
Supaya tangsah seneng
Hasile indah kadeleng

Kanggo sehate wargo
Gotong royong monggo dijogo
Supaya desa tetep tumoto
Masyarakat urip kanthi rejo


*Sabtu Bersih*

Dina Setu ing wanci enjang
Suasono Tasih katon Remeng
Katambah Kluruk pitik kang gayeng
Katon Siswa SMP kang Nggrengseng

Wanci Sekolah miwiti pasinaon
Katah siswa kang sami pitakon
Sabtu enjang kagem lingkungan kemawon
Kerja bakti resek pasinaon

Namung tekat saiyeg saeka kapti
Yambut gawe bareng kanthi senengen ati
Tansah sehat kang diupadi
Lingkungan sekolah kang tetep asri


*Rumangsaku*

rumangsaku kabeh uwong mesthi
kudu ngerti benere dhewe
amung luput salahe
kang tumiba janma liya

padha anggega kersane pribadhi
ngugung nguja luntaking angkara
yen kepagol asesanti
rawe-rawe rantas malang-malang putung
singa lena nemahi pralaya

katon wewentahan ujaring kandha
napsu angedhaton ing ati
rasul lan malaikat ora kasat mata
banjur buteng mbregudhul ora ngerti
anggering tata suba sita lan agama

nek atine kagol kepantong liyan
embuh ora ngerti eling
tutur muni saujar dadi ganjelaning ati
ora perduli embuh salahe
nanging rumangsaku luwih entheng mayang ing ati

dadi luber ajur mung kadi maruta
ganjelaning ati kaanggep sesendhon
tinambahan eling marang
lajer kang tinandur Gusti
kanthi mangesthi sesanti aku kabeh kalepotan luput

Geguritan Bahasa Jawa tentang Sekolah

Sekolah adalah tempat kita belajar dan juga menuntut ilmu. Di sekolah kita juga dapat memiliki teman baru. Berikut ini adalah geguritan basa jawa tentang sekolah:

*Sekolahku*

Sekolahanku…
Panggonan anggonku golek ilmu
Sekolahanku…
Diwulang dening Bapak-ibu Guru

Sekolahanku…
Sinau, maca buku
Ing Panggonan iki
Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

Ing panggonan iki
Aku diajari marang kanca aja srei
Diparingi PR kanggo gladhen
Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

Aku percaya…
Sanajan abot kudu dilakoni
Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi
Kareben ngesuk dadi wong kang aji
Miguna tumprap bangsa lan nagari

Geguritan Bahasa Jawa Tema Bencana Alam

Bencana alam, adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam tersebut dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya.

*Tsunami*

Banyu laut kang maune antheng glinteng kaya bayi turu angler kepati
Esuk kang padhang njingglang tanpa mendhung…putih suci
Nuduhake marang manungsa kabeh sektine Gusti
Cahyane bagaskara padhang nyinari bumi pertiwi

Angkasa kang bawera dumadakan peteng ngglimeng
Netesi bumi pertiwi kanthi luhe kang tumetes
Angkasa dadi peteng, bumi horeg

Alam sakupeng ngamuk nggegirisi
Laut muntab tanpa kabendhung
Alon-alon samubarang kauntal, kauncalake dening banyu bah saka laut
Manungsa kocar-kacir tunggang langgang, golek slamet

Baca Juga: Cerita Rakyat Bahasa Jawa

Nah, itulah dia yang dapat saya bagikan kali ini mengenai kumpulan contoh geguritan bahasa Jawa. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda, Terima kasih.

Eci Desi Cewek Tomboy, suka main, hobi Traveling dan Baca Novel. Saat ini menjadi penulis tetap di Scholtrek.com.

Cerpen Bahasa Jawa

Eci Desi
5 min read

Seni Lukis

Jumaldi Kurnia Rizki
5 min read

Cerita Rakyat Bahasa Jawa

Eci Desi
1 min read

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *