Eci Desi Cewek Tomboy, suka main, hobi Traveling dan Baca Novel. Saat ini menjadi penulis tetap di Scholtrek.com.

Pidato Bahasa Jawa

6 min read

Pidato Bahasa Jawa

Pidato Bahasa Jawa – Pidato merupakan salah satu aktifitas umum yang dilakukan untuk menyampaikan sesuatu. Biasanya, hal-hal yang disampaikan tersebut bisa berupa peringatan, informasi, dan lain sebagainya.

Umumnya, pidato sering digunakan pada acara-acara tertentu. Minsalnya saja seperti acara 17an, atau perpisahan sekolah.

Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kumpulan contoh pidato bahasa Jawa singkat, padat, dan krama inggil. Namun, sebelum itu. Mari kita simak pengertian teks pidato terlebih dahulu.

Pengertian Teks Pidato

Teks pidato adalah sebuah bentuk komunikasi satu arah yang berisikan gagasan ide pokok atau pemikiran mengenai beberapa hal kepada orang lain. Yang mana, memiliki tujuan untuk mengajak orang lain melakukan apa yang kita perintahkan.

Adapun orang yang melakukan aktifitas pidato tersebut, disebut sebagai Orator. Pada dasarnya, pidato yang baik dan benar akan memberikan kesan WAH, dan juga mampu memberikan kesan yang positif kepada para pendengarnya.

Tujuan Pidato

Sejatinya, pidato memiliki beberapa tujuan didalamnya. Beberapa tujuan tersebut adalah:

  • Memberikan pemahaman atau informasi kepada orang lain yang mendengarkan pidato kita.
  • Untuk mempengaruhi orang lain supaya mau mengikuti apa yang sudah kita sampaikan dengan sukarela.
  • Menjadikan orang lain senang terhadap apa yang kita sampaikan. Dengan demikian, maka orang lain akan semakin mudah untuk memahami apa yang sedang kita bicarakan.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat

Buat Anda yang sudah tidak sabar pengen lihat contoh pidato dalam bahasa Jawa. Berikut ini saya paparkan kumpulan pidato dalam bahasa Jawa yang saya rangkum dari berbagai sumber. Check this out!

1. Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Lingkungan Sekolah

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu

Dumateng bapak kepala sekolah

Dumateng bapak kaliyan ibu guru sekolah ingkang kula hurmati

Lan dhumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani ingkang kula hurmati

Hadirin ingkang kulo tresnani lan kula hurmati

Monggo kita bebarengan majukaken puja lan puji syukur kita sedoyo dumateng gusti Allah SWT amargi sampun pinaringan berkah lan karunia dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya saged makempal kanthi sehat lan afiat teng mriki.

Hadirin ingkang kulo hormati

Kaping sepindhah kita sedaya perlu bahan utawi panggenan. Amargi lingkungan utawi panggenan menika papan kangge nggantungaken urip kito sedaya. Amargi menika kita sedaya kedah njaga lingkungan ingkang sae – sae, supados bumi keuntungan kagem kita sedaya agem.

Hadirin ingkang kula hormati.

Babakan kebersihan lingkungan yaiku salah sepindah cara kang apik kanthi kito sedoyo nyegah penyakit – penyakit ingkang ngintai rikala musim udan, supados kita sedaya sehat.

Cekap semanten ingkang saget kula aturaken ing pidato niki, umpami wonten klenta klentunipun kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

2. Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat tentang Perpisahan

Assalamu’alaikum warhmatullohi wabarokatuh…

Nuwun bapa utawi ibu kepala sekolah ingkang kula hurmati, undangan bapak utawi ibu guru saha karyawan ingkang kinurmatan. Jalan ada dikelas turunnya rencang ingkang kula tresnani kulo banggaaken.

Monggo kita bebarengan majukaken puja lan puji syukur kita sedoyo dumateng gusti Allah SWT amargi sampun pinaringan berkah lan karunia dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya saged makempal kanthi sehat lan afiat teng mriki.

Kula minangka wakil saking kelas 9 agungin panuwun tanpa umpami kagem bapak lan ibu guru sedaya. Katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan konco – konco saengga kula lan konco kula saged ngrampungaken kewajiban wonten ing pawitan menika.

Kula lan konco – konco naming saged memuji, supados sedaya amal lan kesaenan ibu lan bapak guru pikantuk pinwales saking Allah SWT ingkang maha kuasa. Saha tansah pinaringan ketentreman lan kasarasan kawilujengan saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya.

Mboten kasupen kulo kalian konco – konco kula nyuwun pangapunten, dalam menikah pernah asring kagem bapak lan ibu guru saiki bapak ibu guru kuciwa lan duka.

Dumateng ibu utawi bapak guru serta adi kula sedaya, sapisan malih kula ndedonga kagem gusti ingkang mboten aringan rahmat saha barokahing gusti Allah SWT.

Wasana cekap semanten ingkang saget kula aturaken menawi kathah kalepatan lan klenta klentunipun kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

3. Pidato Bahasa Jawa Singkat tentang Narkoba

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji saha syukur kita panjataken dumateng allah subhanahu wa ta’ala ingkang sampun aweh rahmat lan hidayahipun kangge kita sedaya, sahinggo kita sedaya saged makempal wonten ing mriki kanthi keadaan sehat wal afiat.

Kenapa sarto salam mugi katetepna dhumateng nabi Muhammad SAW, lan sedaya umatipun dumugi akhir zaman samangkih aamiin.

Bapak ibu serta kanca – kanca ingkang kula hurmati. Wonten ing mriki kula badhe matur irah – irahan bahaya narkoba sarta obat – obatan ingkang dipun larang. Kito sedoyo sampun katerangaken barito ing pawartos tv sok sintena ingkang ginaaken narkoba lan bahayanipun narkoba kolo wau. Sawisipun biso ngrisak badan, kasehatan lan pikiran ,boten saged dicekek lan sanes – sanesipun gangguan liane.

Tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipun tingali saking kesehatan banget meruhi aken dumateng badan kita sedaya. Amargi tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba meniko gampil kenging penyakit.

Awit meniko kulo ngajak dumateng para masyarakat supados ojo sepisan – pisan ngginakaken obat – obatan terlarang lan narkoba. Monggo kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal – hal ingkang positif inggih punika olah raga, maca buku lan sak panunggalane.

Bapak, ibu lan kanca – kanca ingkang kinormatan kanti pangertosan ingkang sampun kulo aturaken.

Kulo ngajak monggo kito tansah njagi badan kito ampun ngantos ngginaaken barang ingkang dipun larang pemerintah lan agama. Mugo – mugo kito sedoyo saget dados umatipun ingkang becik.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.

4. Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Kemerdekaan

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Ingkang kinurmatan bapak rt 03 rw 08. Bapak – bapak lan ibu – ibu ingkang minulya saha para murid wedok ingkang kula tresnani.

Langkung sepindah sumonggo kita panjatkan puja lan puji syukur maring gusti Allah SWT, ingkang sampun paring kasehatan marang kita sedaya, saengga kita saget makempal wonten acara punika tanpo alangan pinunggalanipun. Salajengipun kula aturaken sugeng rawuh malam tirakatan negara Indonesia kaping 74.

Ibu, bapak lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Kita sedaya kados sampun mangertosi sesarengan bilih tanggal 17 agustus 1945 nagari Indonesia mbiyawaraaken kamardhikan

Para pemimpin bangsa kita punika wusananipun maosaken teks proklamasi.

Bapak, Ibu ingkang kula hurmati, panjenengan sedaya kasamaraning menika yaiku saperlu tirakatan. Serta sesarengan nyenyuwun marang gusti Allah SWT supados nagari Indonesia salajenipun langkung sae tinimbang sakderengipun.

Bapak, Ibu sumangga kamardhikan menika isi campuran ugi watak nasionalisme kita ketandur ing manah.

Cekap semanten ingkang saget kula aturaken, bilih wonten kelepatanipun utawi klenta klentunipun kula nyuwun agungen pangapunten.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.

5. Contoh Pidato Bahasa Jawa Sumpah Pemuda

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokaatuh

Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kula bekteni, bapak utawi ibu lan karyawan sedaya ingkang kula trisnani. Monggo kito sedoyo ngaturaken puja lan puji syukur kita marang gusti Allah SWT ingkang maha agung, amarga sampun pinaringan nikmat sehat santoso marang kula saha panjenengan saengga kita saget makempal teng mriki.

Kaping kalih anggenipun kula jumeneng ing ngarso panjenengan sedaya saperlu badhe ngaturaken sesorah babagan Sumpah Pemuda. Kula lan panjenengan sedaya tamtu sampun merdeka.

Mbok bilih ing tanggal 20 oktober meniko bangsa Indonesia mengeti dinten sumpah pemuda inggih punika salah satunggaling kadadosan dinten sarta ingkang nedahaken, dateng kito sedoyo tiyang bilih bangsa Indonesia nggadhahi semangat juang ingkang tinggi.

Wosipun sumpah saha prasetya menika kito sedoyo kulo lan panjenengan sedoyo saha dipunwarisaken dhumateng putra wayah lagu mujudaken sedaya gegayuhan kamardikan saha gesang kanthi gemah aripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja adil lan sejahtera. Kita minangka siswa duweni kawajiban semangat mempeng anggenipun sinau.

Cekap sementen ingkang saget kulo aturaken, mbok bilih wonten klentunipun kula aturaken ngapunten.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu

6. Pidato Bahasa Jawa Tema Cinta Damai

Bapak ibu ingkang minulya,

Sekolah meniko lembaga pamucalan ingkang sacara resmi ngawontenaken kengungkukan panyinaon kanthi sistematis, sengaja, uga terarah kunjuk ingkang dipuntumindakake dening pamucal profesional kaliyan program ingkang dwonten ten lebetupun kurikulum kawiwit saking taman kanak-kanak ngantos guron inggil.

Sekolah nggadhahi peran sae lebet numindakake warisan ngelmu, warisan budaya, uga warisan ketrampilan. Akhir menika, kathah kedadosan tawuran terna murid ingkang tentu nggadahi dampak ingkang kirang sae. Kedadosanipun tawuran punika amargi kathah faktor kados ta amargi pengaruh kanca, kirangipun mirengan saking tiyang sepuh, lan sanes-sanesipun.

Lebet perananipun dados setunggal lembaga ingkang montenaken pamucalan formal, sekolah sakedahipun nanemaken pelajaran ingkang luhur dhateng pamawi wucal, salah satunggalipun yaiku babakan tresna tentrem utawi wonten bahasa indonesia nipun “cinta damai”.

Sagung para rawuh ingkang kinurmatan,

Tiyang sepuh nggadhahi kawajiban ingkang wigati lebet perkembangan lare uga kedah tetap nyukakaken wejangan dhateng anak. Sakniki Kathah tawuran, kerengan antara murid siji lan sijini kala menika, nyukakaken pertanda dhumateng kita sedaya menawi tiyang sepuh ugi nggadahi peran lan njagani tresna tentrem utawi cinta damai ing anak kawit awal. Pananeman roso tresna tentrem kawit awal kajengipun anak nggadhahi kelingan gesang tentreman kaliyan sesami.

Pananeman raos tresna tentrem ing anak saged dipun awiati kaliyan nepangaken anak cara kekancan ingkang sae kalih liyanipun sahingga kanca uga tiyang benten. mucalaken anak konjuk mboten nggadhahi raos dendam majeng tiyang benten, mucalaken anak konjuk nggadhahi sportifitas lebet samukawis hal, mucalaken anak konjuk mboten iri kaliyan oran benten utawi kanca sanes.

Mucalaken ing anak konjuk mboten mbedak-mbedakake kanca ingkang setunggal kaliyan ingkang benten, Asring ngemutaken anak babakandolanan kados outbond badhe mucalaken ing anak menawi anak kedah nduweni sikap sportif, anak kedah kompak kaliyan rencangipun, sami mbiantu, uga gesang sareng lebet ketentreman.

Kaliyan basa tiyang sepuh ingkang saged dipunngerteni anak piyambake sedaya temtu kemawon badhe ndamel anak mangertosi.

Bapak ibu ingang sinuba ingkang kula hormati,

Wiwitan pananeman raos tresna tentrem sekedik-sekedik ing anak badhe nyukakaken penyadaran ing anak ugidini babagan ingetipun gesang tentreman kaliyan tiyang benten. Sahingga meniko dewasa samangkih anak badhe ngelingi uga mboten betah wonten kekerasan lan ugi tawuran konjuk ketika ngrampungi masalah.

Lantaran pidato bahasa jawa cinta damai menika kula aturakan dumateng awak kula piyambak ugi para rawuh sedaya sumangga kita saget langkung ati-ati anggenipun paring piwulangan tumrap putra lan lutri kita sedaya. Cekap sementen, ingkang saget kula aturaken, mbok bilih wonten kalepatan, kula nyuwn agunging pangaksami.

7. Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Cinta Pendidikan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu.

Poro Bapak, ibu lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Ing dinten ingkang berbahagiya niki monggo kulo lan panjenengan sedoyo ngucapaken raos syukur dumateng ngersanipin Allah SWT ingkang sampung maringi nikmat lan rahmatipun, saengga kita saget makempal teng mriki kaperlu ngengeti dinten pendidikan Nasional ingkang tepatipun tanggal 2 wulan Mei Tahun 2019.

8. Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Sekolah

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Dhumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang kula hormati.
Dhumateng Bapak lan Ibu guru ingkang kula hormati.
Lan dhumateng rencang sedaya ingkang kulo tresnani.

9. Contoh Pidato Bahasa Jawa Hari Kartini

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Bapak Kepala Sekolah ingkang kula hormati, Bapak, Ibu saha karyawan SMK Negeri 1 Banjarnegara ingkang sinudarsana, sarta rencang – rencang kula ingkang kula tresnani. Mangga kula lan panjenengan sedaya sareng – sareng ngaturaken puja saha puji syukur dhumateng Gusti Allah SWT ingkang maha mirah, saengga kula lan panjengan sedaya saged makempal wonten ing adicara pahargyan pengetan dinten kartini ing wekdal menika.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Hari Kartini

10. Pidato Bahasa Jawa tentang Pernikahan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Poro hadirin sedoyo ingkang kawulo hormati. Soho poro tamu undangan walimatul urs lan sedoyo pengantar penganten ingkang kawula hormati.

Pidato Bahasa Jawa tentang Pernikahan

11. Contoh Pidato Bahasa Jawa Pembukaan Bazar

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Pembukaan Bazar

Baca Juga: Contoh Geguritan Bahasa Jawa

Nah, itulah dia kumpulan pidato bahasa Jawa yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga artikel ini dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam mengerjakan tugas Bahasa Jawa. Jika ada salah kata / kalimat dalam artikel ini, mohon dimaklum dan dimaafkan. Terima kasih. (Reff)

Eci Desi Cewek Tomboy, suka main, hobi Traveling dan Baca Novel. Saat ini menjadi penulis tetap di Scholtrek.com.

Contoh Ungkapan

Eci Desi
3 min read

Ide Pokok

Eci Desi
1 min read

Contoh Karya Ilmiah

Wandi Setiawan
4 min read

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *